Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BEATA ZAGOREC „BETA” NIERUCHOMOŚCI, Numer NIP: 6781011644, ul. św. Wawrzyńca 38/8, 31-052 Kraków.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia umowy, zadań związanych z zarządzaniem nieruchomością, wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem lub wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 3. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
  a) zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO)
  b) przepis prawa (art. 6 ust. 1c RODO),
  c) zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem oraz nie wynikają z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych: hostingodawca serwera, hostingodawcy poczty elektronicznej, zewnętrzne usługi księgowości, podwykonawcy oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
  b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa i te zawarte w dokumentach księgowych będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach RODO,
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
dane firmowe

Zapraszamy do kontaktu

ul. Św. Wawrzyńca 38/8
31-052 Kraków

Zaloguj się do LokaleNet

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Jesteśmy do dyspozycji
poniedziałek - piątek, od 8:00 - 16:00
(12) 350 67 70

Zachęcamy również do kontaktu mailowego lub za pomocą formularza
biuro@betanieruchomosci.pl