Obsługa organizacyjno-prawna

Przejęcie nieruchomości na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego obejmującego m.in.:
– opis nieruchomości – istniejące urządzenia, instalacje i stan techniczny,
– dokumentację techniczno-budowlaną,
– książkę obiektu budowlanego,
– aktualne protokoły z przeglądów,
– dokumentację księgowo-rozliczeniową,
– uchwały podjęte przez wspólnotę,

Audyt zgodności zastanego stanu funkcjonowania i sposobu administrowania nieruchomościami pod względem prawnym i zasad współżycia społecznego,

Optymalizacja kosztów utrzymania części wspólnych poprzez weryfikację istniejących umów z usługodawcami i dostawcami mediów,

Przygotowywanie przetargów na prace remontowo-budowlane i organizacja spotkań z potencjalnymi wykonawcami celem podjęcia ostatecznej decyzji przez zarząd wspólnoty,

Opracowywanie dokumentów wewnętrznych wspólnoty m. in.:
– Regulaminy,
– Uchwały,
– Statut wspólnoty,

Reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji państwowej, samorządowej, podmiotami gospodarczymi oraz inny osobami prawnymi,

Opracowywanie wieloletnich planów remontowych nieruchomości wspólnej,

Wydawanie zaświadczeń dla członków wspólnoty,

Organizacja zebrań członków wspólnoty